O společnosti

22 let s ocelovou přesností
 • Základní informace o společnosti a její historie

  Vznik společnosti SKOL s.r.o. se datuje od 1.1.1993. Tomuto počátku právnického subjektu předcházela dvouletá práce čtyř fyzických osob, které společnými silami daly základ budoucí firmě.

  Smlouvou o cesi byla těmito osobami založena s.r.o. – do dnešního dne pracují společně v oblasti strojírenské výroby se zaměřením na obrábění. Rok 1993 byl pro vzniklou firmu také významný tím, že byly opuštěny pronajaté prostory a společnost se začala rozvíjet v uvolněném areálu textilky Pega a.s. na Papírovém mlýně. Nastala dlouhá a pracná etapa plná nejistoty, kotrmelců a zoufalých činů, ale také dílčích úspěchů, splacených investičních úvěrů, každoročních rozvojových krůčků a hlavně spokojených zákazníků.

  Dnes se firma SKOL s.r.o. spolu se svými devadesáti zaměstnanci stala výrazným hráčem na poli zakázkové výroby. I díky odborně zdatným a empatickým spolupracovníkům exportuje téměř 90% své produkce do zemí EU, USA a Turecka. V současnosti vyrábí více než 10.000 různých výrobků pro nejrůznější průmyslové obory. Ačkoliv převažuje výroba strojírenských komponentů především pro petrochemický, zemědělský a typografický průmysl, výjimkou nejsou dodávky do jiných odvětví (potravinářství, farmacie,) firma především usiluje o projekty s vyšší přidanou hodnotou.

  Pokud jde o dodávky odběratelům z oblasti petrochemického průmysl, jsou vyráběna filtrační tělesa, speciální ventily, součásti filtračních zařízení s mimořádně přísnými požadavky na kvalitu a její kontrolu, dále pak elektrické spínače a podobné komponenty, spojovací prvky, příruby, hřídele a další veskrze technologicky náročné díly.

  V oblasti komponentů pro zemědělské aplikace společnost SKOL s.r.o. dodává řadu obráběných (především soustružených) dílů do postřikovačů a postřikovacího vybavení firem zaměřujících se na potřeby efektivní, přesné a precizní ochrany plodin; hnacích a hnaných hřídelí, konzol, skříní, pohonových komponentů nebo válečkových drah.

  Obráběné součásti a menší a středně velké montážní sestavy jsou dodávány hi-endových rotaček, a to od hřídelí po ramena a unášecí prvky, v poslední době úspěšně realizovala několik dodávek kompletních převodovek pohonu válců nebo extrémně přesných excentrických cylindrů, v nichž jsou válce tiskařských strojů uloženy.

  Pro firmu SKOL s.r.o. je prvořadá a charakteristická kvalita produktů a dodržování termínů zakázek, základním stavebním kamenem firemní strategie je seriózní vztah ke svým dodavatelům, odběratelům, kooperantům (a partnerům obecně), stejně jako ke svým zaměstnancům. Společnost si je vědoma svého zásadního společenského významu v regionálním měřítku (firma zaměstnává téměř 90 zaměstnanců a je tak důležitým krnovským zaměstnavatelem) a rozhodla se deklarovat svou politiku jakosti, stejně jako politiku ochrany životního prostředí.

  Ke zvládnutí takových úkolů firmě slouží 17 CNC a přibližně padesát konvenčních obráběcích strojů, funkční a průběžně inovovaný ERP systém K2, jehož předností je spojení všech tří úrovní řízení – řízení provozu, řízení procesů a řízení kontroly – do jednoho celku; výrobní hala (2000 m2), sklad (1200 m2) a obslužné provozy (1200 m2).

 • Politika společnosti
  Politika jakosti firmy Skol s.r.o.

  Vedení společnosti SKOL s.r.o. vyhlašuje Politiku jakosti, jako vyjádření svého postoje k zabezpečení systému řízení jakosti.

  1) Naším prvořadým a trvalým cílem je dosažení spokojenosti zákazníka s jakostí našich výrobků a služeb.

  • udržovat stabilní dohodnutou jakost v různých dodávkách a v delším časovém úseku
  • dodávat výrobky v potřebné jakosti, v dohodnutém množství a ve správném čase
  • seriózně reagovat na požadavky zákazníka a intenzivně spolupracovat na plnění jeho přání či překonání jeho potíží

  2) Neustálé zlepšování procesů a předcházení chybám.

  Všechny naše řídící, hlavní realizační a podpůrné procesy se každý svou mírou podílejí na konečné podobě našich výrobků a služeb. A především sledováním, pravidelným vyhodnocováním a zlepšováním všech těchto procesů se budeme snažit o zlepšení našich výrobků a služeb.

  3) Budovat systém řízení jakosti společnosti SKOL s.r.o., jako otevřený systém,

  který je otevřen změnám, těm které požaduje zákazník, certifikační norma a v neposlední řadě těm, které žádá dnes se měnící legislativní prostředí. Využívat všech svých schopností, znalostí a možností, pro úspěšné zavádění nových či vylepšování stávajících výrobků a technologií.

  4) Zvyšovat povědomí zaměstnanců o systému řízení jakosti.

  Cílem vedení SKOL s.r.o., je rozvíjet trvale znalosti a dovednosti svých zaměstnanců, které jsou potřebné pro zabezpečování jakosti formou vnitropodnikových školení, externích kurzů a jiných aktivit, vedoucí ke zvyšování jejich kvalifikace. Od zaměstnanců očekává aktivní přístup k růstu osobní kvalifikace.

  5) Dodržovat hlavní zásady naší práce – bezpečná a týmová práce.

  Vedení SKOL s.r.o. se zavazuje, že bude vytvářet a poskytovat přiměřené zdroje na vytváření podmínek pro bezpečnou práci zaměstnanců. Od svých zaměstnanců očekává dodržování postupů systému řízení jakosti a dodržování bezpečnostních předpisů.

  6) Dodržovat úmluvy Mezinárodní organizace práce

  Společnost SKOL s.r.o. se zavazuje za všech okolností dodržovat mezinárodně platné konvence a úmluvy, jako je zákaz zaměstnávání dětí a naplňování pravidel důstojného a bezpečného pracovního prostředí s důrazem na trvale udržitelný rozvoj.

  7) Podpora inovativního rozvoje

  Firma SKOL s.r.o. usiluje o nepřetržitý proces tvorby podmínek a organizačních změn s cílem poskytnout všem zaměstnancům větší podíl na samostatné a tvořivé práci, kreativním způsobem (včetně udělování pravomocí a zodpovědnosti za výsledky) zvládat nové a nové požadavky trhu v jejím segmentu podnikání.

   

  Motto: „Buďme měřítkem kvality. Někteří lidé nejsou zvyklí na prostředí, kde se dokonalost očekává.“ – Steve Jobs

  Environmentální politika firmy Skol s.r.o.

  Environmentální politika je neoddělitelnou součástí podnikatelské strategie firmy a její snahy o trvale udržitelný rozvoj. Vedení společnosti Skol s.r.o. si uvědomuje svůj podíl na ovlivňování kvality životního prostředí. Proto pokládá za jednu ze svých priorit vytváření a udržování čistého a zdravého životního prostředí, snižování dopadů svých aktivit na něj a velký prostor věnuje také prevenci jeho znečišťování.

  Společnost Skol s.r.o. se zavazuje při realizaci svých aktivit:

  • Dodržovat a respektovat aktuálně platné právní předpisy a normy v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti a organizace práce.

  • Průběžně udržovat a zvyšovat kvalifikaci svých zaměstnanců zajišťováním školení a kurzů, posilovat jejich odpovědnost a motivaci v otázkách environmentálního managementu.

  • Dodávat svým zákazníkům pouze výrobky splňující parametry standardů kvality a ochrany životního prostředí.

  • Ve výrobních procesech preferovat technologie, které jsou šetrné k životnímu prostředí, s používanými surovinami a chemickými látkami hospodařit a pracovat úsporně, s maximální možnou mírou recyklace a jiných forem využití odpadu.

  • Využitím vlastních analýz a rozborů hledat cesty ke zlepšování v tématech ochrany životního prostředí a BOZP.

  • Vstřícně a otevřeně komunikovat se zainteresovanými stranami ve všech otázkách týkajících se chování a dopadu činností společnosti na životní prostředí.

  • Vyžadovat dodržování standardů ochrany životního prostředí také od svých dodavatelů a kooperantů.

  • Zveřejnit cíle a metody environmentální politiky firmy a seznámit s nimi všechny zaměstnance i jiné zainteresované subjekty

   

  Motto: „Etika úcty k životu žádá, abychom vždy nějak a něčím byli lidmi pro lidi.“ – Albert Schweitzer

Aktuality