About the company

24 years with steel precision
 • Basic information about the company and its history

  Establishment of SKOL Ltd. dates on January 1, 1993. This beginning of the legal entity was preceded by two years of work of four individuals who worked together to form the base for future business.

  By means of t the Treaty of cession these persons founded Ltd. – Till nowadays, they have been working together in the field of mechanical engineering with a focus on machining. The year 1993 was for the company also important by that the company abandoned leased premises and it began to develop in a relaxed premisses of the textile Pega Inc. on Papirovy mlyn. There was a long and laborious stage full of uncertainty, somersaults and desperate acts, but also partial successes, paid-in investment loans, annual developing small steps and most satisfied customers.

  Today the company SKOL Ltd. along with its ninety employees has become a major player in the field of custom manufacturing. Thanks to professionally skilled and empathic collaborators the company exports almost 90% of its production to EU countries, USA and Turkey. Currently it produces more than 10,000 different products for various industries. Although predominates the production of engineering components primarily for petrochemical, agricultural and typesetting industry, exception is not a supply to other sectors (food, pharmacy,), the company tries to ensure projects with higher value added.

  Regarding deliveries to customers from the petrochemical industry the companz produces filtration units, special valves, parts of filtering devices with extremely stringent requirements for quality and quality control, as well as electrical switches and similar components, fittings, flanges, shafts and more thoroughly technologically demanding parts.

  In the field of components for agricultural applications the company SKOL Ltd. It supplies a range of machined (primarily turned) parts for sprinklers and sprinkler equipment companies focusing on the needs of efficient, accurate and precise crop protection; driving and driven shafts, consoles, cabinets, components or drive rollers.

  Machined components and small and medium-sized assemblies are supplied for hi-end rotary presses, from the shaft shoulder and the driver elements the company recently successfully realized several deliveries of complete gearboxes of drive rollers or ultra-precision eccentric cylinders in which the cylinders of printing machines are stored.

  For the company SKOL Ltd. is important and characteristic product quality and compliance with the terms of contracts, the basic building block of the company’s strategy is trustworthy relationship with its suppliers, customers, cooperators (and partners in general), as well as with its employees. The company is aware of its major importance for society on a regional scale (the company employs nearly 90 employees and is thus an important employer in Krnov) and decided to declare its quality policy, as well as environmental policy.

  To cope with such challenges the enterprise uses 17 CNC and approximately fifty conventional machine tools, functional and continually upgraded ERP system K2, whose main advantage is the combination of all three levels of management – traffic management, process control and management control – into a single unit; production hall (2000 m2), warehouse (1200 m2) and service operations (1200 m2).

 • Politika společnosti
  Politika jakosti firmy Skol s.r.o.

  Vedení společnosti SKOL s.r.o. vyhlašuje Politiku jakosti, jako vyjádření svého postoje k zabezpečení systému řízení jakosti.

  1) Naším prvořadým a trvalým cílem je dosažení spokojenosti zákazníka s jakostí našich výrobků a služeb.

  • udržovat stabilní dohodnutou jakost v různých dodávkách a v delším časovém úseku
  • dodávat výrobky v potřebné jakosti, v dohodnutém množství a ve správném čase
  • seriózně reagovat na požadavky zákazníka a intenzivně spolupracovat na plnění jeho přání či překonání jeho potíží

  2) Neustálé zlepšování procesů a předcházení chybám.

  Všechny naše řídící, hlavní realizační a podpůrné procesy se každý svou mírou podílejí na konečné podobě našich výrobků a služeb. A především sledováním, pravidelným vyhodnocováním a zlepšováním všech těchto procesů se budeme snažit o zlepšení našich výrobků a služeb.

  3) Budovat systém řízení jakosti společnosti SKOL s.r.o., jako otevřený systém,

  který je otevřen změnám, těm které požaduje zákazník, certifikační norma a v neposlední řadě těm, které žádá dnes se měnící legislativní prostředí. Využívat všech svých schopností, znalostí a možností, pro úspěšné zavádění nových či vylepšování stávajících výrobků a technologií.

  4) Zvyšovat povědomí zaměstnanců o systému řízení jakosti.

  Cílem vedení SKOL s.r.o., je rozvíjet trvale znalosti a dovednosti svých zaměstnanců, které jsou potřebné pro zabezpečování jakosti formou vnitropodnikových školení, externích kurzů a jiných aktivit, vedoucí ke zvyšování jejich kvalifikace. Od zaměstnanců očekává aktivní přístup k růstu osobní kvalifikace.

  5) Dodržovat hlavní zásady naší práce – bezpečná a týmová práce.

  Vedení SKOL s.r.o. se zavazuje, že bude vytvářet a poskytovat přiměřené zdroje na vytváření podmínek pro bezpečnou práci zaměstnanců. Od svých zaměstnanců očekává dodržování postupů systému řízení jakosti a dodržování bezpečnostních předpisů.

  6) Dodržovat úmluvy Mezinárodní organizace práce

  Společnost SKOL s.r.o. se zavazuje za všech okolností dodržovat mezinárodně platné konvence a úmluvy, jako je zákaz zaměstnávání dětí a naplňování pravidel důstojného a bezpečného pracovního prostředí s důrazem na trvale udržitelný rozvoj.

  7) Podpora inovativního rozvoje

  Firma SKOL s.r.o. usiluje o nepřetržitý proces tvorby podmínek a organizačních změn s cílem poskytnout všem zaměstnancům větší podíl na samostatné a tvořivé práci, kreativním způsobem (včetně udělování pravomocí a zodpovědnosti za výsledky) zvládat nové a nové požadavky trhu v jejím segmentu podnikání.

   

  Motto: „Buďme měřítkem kvality. Někteří lidé nejsou zvyklí na prostředí, kde se dokonalost očekává.“ – Steve Jobs

  Environmentální politika firmy Skol s.r.o.

  Environmentální politika je neoddělitelnou součástí podnikatelské strategie firmy a její snahy o trvale udržitelný rozvoj. Vedení společnosti Skol s.r.o. si uvědomuje svůj podíl na ovlivňování kvality životního prostředí. Proto pokládá za jednu ze svých priorit vytváření a udržování čistého a zdravého životního prostředí, snižování dopadů svých aktivit na něj a velký prostor věnuje také prevenci jeho znečišťování.

  Společnost Skol s.r.o. se zavazuje při realizaci svých aktivit:

  • Dodržovat a respektovat aktuálně platné právní předpisy a normy v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti a organizace práce.

  • Průběžně udržovat a zvyšovat kvalifikaci svých zaměstnanců zajišťováním školení a kurzů, posilovat jejich odpovědnost a motivaci v otázkách environmentálního managementu.

  • Dodávat svým zákazníkům pouze výrobky splňující parametry standardů kvality a ochrany životního prostředí.

  • Ve výrobních procesech preferovat technologie, které jsou šetrné k životnímu prostředí, s používanými surovinami a chemickými látkami hospodařit a pracovat úsporně, s maximální možnou mírou recyklace a jiných forem využití odpadu.

  • Využitím vlastních analýz a rozborů hledat cesty ke zlepšování v tématech ochrany životního prostředí a BOZP.

  • Vstřícně a otevřeně komunikovat se zainteresovanými stranami ve všech otázkách týkajících se chování a dopadu činností společnosti na životní prostředí.

  • Vyžadovat dodržování standardů ochrany životního prostředí také od svých dodavatelů a kooperantů.

  • Zveřejnit cíle a metody environmentální politiky firmy a seznámit s nimi všechny zaměstnance i jiné zainteresované subjekty

   

  Motto: „Etika úcty k životu žádá, abychom vždy nějak a něčím byli lidmi pro lidi.“ – Albert Schweitzer

News